Adóváltozások 2014-ben

könyvelésAz előző évek hagyományaihoz hűen összeállítottam egy rövid tájékoztatót a 2014. évi adóváltozásokról.

Minimálbér:

A minimálbér: 98.000 Ft-ról 101.500 Ft-ra, a szakképzettséget igénylő munkakörökben a garantált minimálbér, valamint az un. diplomás minimálbér  114.000 Ft-ról – 118.000 Ft-ra emelkedik.

Személyi jövedelemadó

Naptári évre vonatkozó bevétel következő évben történő kifizetése

Január 15-ről január 10-ére módosul az a határidő, ameddig a munkaviszonyból származó, előző naptári évre vonatkozó bevételt az előző naptári év utolsó munkanapján megszerzett jövedelemnek kell tekinteni, ezáltal összhangba kerül a társadalombiztosítási és munkajogi szabályokkal. A fenti rendelkezést a 2014-re vonatkozóan kifizetett jövedelmekre kell először alkalmazni.

Cafeteria

A cafeteria keretében adható juttatások köre nem változik, azonban utalvány ebben az évben csak abban az esetben adható kifizetőt terhelő adó mellett, amennyiben az nem visszaváltható.

Hiteladósok helyzetét segítő adómentességek

2014-től adómentes a pénzügyi intézmény által a pénzkölcsön nyújtásából származó követelés elengedése, amennyiben a követelés elengedésére a pénzügyi intézmény belső szabályzatában foglaltak alapján, az azonos helyzetben lévőket egyenlő elbánásban részesítő elv betartásával kerül sor.

Továbbá a pénzügyi intézménynek kamatkedvezményből származó jövedelmet sem kell megállapítania, ha nem számít fel kamatot független félnek nyújtott hitelre, kölcsönre, amellyel összefüggésben az adós fizetőképességének helyreállítását vagy megőrzését célzó intézkedések kerültek végrehajtásra.

Lakáscélú munkáltatói támogatás

Kiegészítésre kerül a munkáltató által adómentesen nyújtható lakás célú felhasználásra nyújtott vissza nem térítendő támogatások köre, így a munkáltató adómentes támogatást nyújthat a munkavállalójának hitelintézettől vagy korábbi munkáltatótól felvett lakás célú hitelének visszafizetéséhez, törlesztéséhez.

Sporteseményre szóló belépőjegy, bérlet adómentessége

Jövőre összeghatár nélkül adható adómentesen a sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényre való belépésre jogosító bérlet, belépőjegy. A kulturális szolgáltatás igénybevételére jogosító belépőjegy, bérlet esetén továbbra is alkalmazandó az éves 50 ezer forint értékű korlát.

Biztosítások

A Magyarországon vagy más EGT tagállamban letelepedett biztosítóval 2013. december 31-ét követően kötött nyugdíjbiztosítási szerződésekre a magánszemély rendelkezhet a befizetett összeg 20 %-áról, de legfeljebb 130 ezer forintról. Amennyiben a magánszemély adójáról önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatban, nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozatban, valamint nyugdíjbiztosítási nyilatkozatban is rendelkezik, az adóhatóság által átutalt összeg együttesen nem haladhatja meg a 280 ezer forintot.

A fentiek mellett több ponton módosul a kockázati biztosításokhoz és a teljes életre szóló, visszavásárlási értékkel rendelkező életbiztosításokhoz kapcsolódó szabályozás, valamint a biztosítói teljesítések szabályai.

Nem pénzben juttatott kamatjövedelem adóalapja

A nem pénzben juttatott kamatjövedelmek esetén, amennyiben abból az adó levonása nem lehetséges (pl. a nyereménybetétre kisorsolt tárgynyeremény, értékpapír) az adó alapja a vagyoni érték szokásos piaci értékének korábbi 1,19 szerese helyett annak 1,28 szorosa.

Tartós befektetési szerződések hordozhatósága

A tartós befektetési szerződések a lekötés megszakítása nélkül másik befektetési szolgáltatóhoz, hitelintézethez áthelyezhetővé válnak. A befektetési szolgáltató váltás során a betéti, illetve befektetési típusú szerződések megváltoztatására nincs lehetőség, csak a megszűnő szerződéssel azonos szerződés köthető. A fentiek mellett a lekötési időszak megszakítása nélkül lehetségessé válik a tartós befektetési számlán elhelyezett értékpapírok átalakítása, kicserélése a lekötési időszak megszakítása nélkül, amennyiben az átalakított vagy az új értékpapír vagy az értékpapírért kapott pénzeszköz legkésőbb 15 napon belül elhelyezésre kerül a számlán.

Társadalombiztosítás

Családi járulékkedvezmény

A családi kedvezménynél az összegek változatlanok, egy-két gyermek esetén 62.500 Ft/gyerek, a harmadik gyerektől 206.250,- Ft/gyerek összeggel csökkenthető az adóalap havonta (ez gyermekenként 10.000 illetve 33.000 Ft adómegtakarítást – többletjövedelmet – jelenthet).

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult, biztosított magánszemély 2014. január 1-től a jövedelmük alacsony összege miatt igénybe nem vett családi kedvezmény személyi jövedelemadó tartalmának megfelelő összeget levonhatják a 7 százalékos egészségbiztosítási és a 10 százalékos nyugdíjjárulékból.

A járulékkedvezményt év közben és év végén is (az szja-bevallásban) is igénybe lehet venni.

Adóelőleget megállapító munkáltató köteles a családi járulékkedvezményt érvényesíteni, ha az szja nem nyújt fedezetet. A magánszemély nyilatkozatban kérheti ennek mellőzését.

A családi járulékkedvezmény több jogosult esetén is csak egyszeresen érvényesíthető.

A biztosított egyéni vállalkozó és a mezőgazdasági őstermelő is igénybe veheti a megszerzett jövedelem után fizetendő járulékokból. A minimum járulékalap terheiből nem lehet érvényesíteni a családi járulékkedvezményt!

A kedvezmény érvényesítése nem érinti a járulékkedvezményt érvényesítő személy társadalombiztosítási ellátásra való jogosultságát, és nem befolyásolja a társadalombiztosítási ellátások összegét (mintha megfizette volna).

Harmadik állam kiküldetésben lévő állampolgárai

A magyar jogszabályok szerint be nem jegyzett külföldi munkáltató által foglalkoztatott, harmadik állam polgára, ha kiküldött Magyarországon, mentesül az egyéni járulékfizetés alól, ha munkavégzése a két évet nem haladja meg. 2015. január 1-ig nem jön létre biztosítási kötelezettség.

2 éven túl hosszabbítás lehetséges – ha a kiküldetés 2 éven túli meghosszabbítására előre nem látható okból a kiküldetés első évének letelte után kerül sor, és erről a munkavállaló 8 napon belül bejelentést tesz az adóhatóságnak.

Egészségügyi szolgáltatási járulék 6.810,- Ft (napi 227 Ft).

Társasági adó

Bejelentett részesedés

Kedvezően változnak a bejelentett részesedés feltételei, a részesedésszerzés korábbi 30 %-os legkisebb mértéke 10 %-ra csökken, emellett a részesedés bejelentésére nyitva álló határidő a korábbi 60 napról 75 napra nő.

Nem jelentős összegű hiba

Az adózó 2014-től dönthet úgy, hogy a javára feltárt nem jelentős összegű hiba esetén nem végez önellenőrzést a hibával érintett korábbi adóévre vonatkozóan, hanem a különbözetet a tárgyévi bevallásában veszi figyelembe. Amennyiben a társaság döntése szerint nem végez önellenőrzést, annak hatását a tárgyévben számolhatja el, így nem kell megnövelnie tárgyévi adóalapját.

Éttermi szolgáltatás nyugta alapján elszámolt költsége

2014-től az Szja-törvény szerinti reprezentáció céljából igénybevett éttermi szolgáltatás nyugta alapján elszámolt költsége is elismert költségnek minősül bankkártyával, hitelkártyával történő fizetés esetén.

Kis-és középvállalkozások adókedvezményei

Bővül a kis- és középvállalkozások által igénybe vehető adókedvezmények köre. 2014-től az adóalap az adóévben állományba vett, korábban még használatba nem vett szoftvertermékek felhasználási jogával is csökkenthető a jelenleg meghatározott körön felül. (Korábban még használatba nem vett ingatlan, valamint a műszaki berendezések, gépek, járművek közé sorolandó tárgyi eszköz üzembe helyezése érdekében elszámolt adóévi beruházások értéke, továbbá az ingatlan bekerülési értékét növelő adóévi felújítás, bővítés, rendeltetés-változtatás, átalakítás értéke, valamint az immateriális javak között az adóévben állományba vett, korábban még használatba nem vett szellemi termék bekerülési értéke) az immateriális javak között.

Továbbá a tárgyi eszköz beszerzése, előállítása céljából felhasznált hitelek esetén igénybe vehető adókedvezmény felső határa emelkedik. A 2013. december 31-ét követően kötött hitelszerződések esetén a korábbi 40 % helyett akár az adóévben fizetett kamat 60 %-a vehető igénybe, azonban az adóévben érvényesíthető összeg továbbra sem haladhatja meg a 6 millió forintot.

A látvány-csapatsport, illetve a film- és előadó-művészeti támogatások adókedvezménye

A látvány-csapatsport, illetve a film- és előadó-művészeti támogatások adókedvezménye esetén bővül a kedvezmény érvényesítésére nyitva álló határidő. A jelenlegi szabályozás szerint az adókedvezmény a támogatás adóévében, de legkésőbb az azt követő harmadik adóév adójából érvényesíthető. A törvény hatálybalépését követően nyújtott támogatások esetén a kedvezmény legkésőbb a támogatás évét követő hatodik év adójából vehető igénybe.

A látvány-csapatsport támogatására vonatkozó adókedvezmény alkalmazhatóságának feltételeként még évközi változásként bevezetésre került a kiegészítő támogatás intézménye, amely 2014-től a film- és előadó-művészeti támogatások esetén is alkalmazandó. A kiegészítő támogatás mértéke az alaptámogatás várható adóalapján megállapított, 10 vagy 19 %-os adókulccsal számított értékének legalább 75 %-a, amelyet az alaptámogatás támogatott szervezet részére történő átutalása mellett a törvényben meghatározott jogosult részére kell megfizetni. A kiegészítő támogatások nem minősülnek a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ennek megfelelően a társasági adóalapot meg kell növelni a fenti kiegészítő támogatás összegével.

Kapcsolt vállalkozás tevékenységi körében végzett kutatás-fejlesztés adóalap kedvezménye

2014. januártól az adóalap csökkenthető a kapcsolt vállalkozás által saját tevékenységi körében végzett kutatás-fejlesztési tevékenység közvetlen költségéből a kapcsolt vállalkozás által választása szerint nem érvényesített összeggel. Az adóalap csökkentésének feltétele, hogy a K+F tevékenység mind az adózó, mind kapcsolt vállalkozása vállalkozási tevékenységét szolgálja, továbbá az adózó rendelkezzen a kapcsolt vállalkozás nyilatkozatával, amely tartalmazza a kapcsolt vállalkozás adóévi saját tevékenységi körében végzett K+F tevékenysége közvetlen költségének összegét, valamint az erre tekintettel az adózó által érvényesíthető összeget.

Elhatárolt veszteség felhasználása

Pontosítja a jogszabály beolvadás esetén a jogelőd veszteségének jogutód által történő felhasználhatóságának szabályait. Amennyiben a jogutód a Tao törvény feltételei szerint jogosult az átvett veszteség felhasználására, az első alkalommal a beolvadás napját magában foglaló adóév adózás előtti eredményének terhére használható fel.

Kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak apport esetén

Jövőre a transzferár szabályokat nem csak a jegyzett tőke, hanem a tőketartalék nem pénzbeli hozzájárulással történő teljesítése, emelése esetén is alkalmazni kell, amennyiben a többségi befolyással rendelkező, vagy az alapítással ilyenné váló tag teljesíti a nem pénzbeli hozzájárulást.

Általános forgalmi adó

Időszakos elszámolású ügyletek teljesítési időpontja

Az ún. időszakos elszámolású ügyletek esetén a jelenleg hatályos az áfa-törvény szerint a teljesítés időpontja az ellenérték megtérítésének esedékessége. A 2014. június 30-át követően kezdődő időszakos ügyletek esetén a teljesítés időpontja főszabály szerint az elszámolási időszak utolsó napja (ismét).

A fentiektől eltérően változatlanul a fizetés esedékessége marad a teljesítési időpont a Ptk. szerinti közszolgáltatási szerződések alapján teljesített termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások esetén (pl. gáz-, villamosenergia-értékesítés), valamint telekommunikációs szolgáltatások esetén (ideértve a telekommunikációs szolgáltatás nyújtója által a hálózaton keresztül teljesített értékesítéseket (pl. autópálya-matrica vásárlás sms-ben).

Változik továbbá a fenti elszámolás alá tartozó ügyletek körének megfogalmazása, ennek megfelelően a fenti elszámolás vonatkozik azon ügyletekre, amelyek esetén az ellenértéket meghatározott időszakra állapítják meg, vagy ha a teljesített termékértékesítésekről, nyújtott szolgáltatásról a felek időszakonként számolnak el.

Az adóalap utólagos csökkenése

Pontosításra kerülnek az adóalap csökkenésének önellenőrzés nélkül elszámolható esetei, így jövőre önellenőrzés nélkül vehető figyelembe minden olyan eset, amennyiben az adóalap utólag csökken a szerződés módosulása vagy megszűnése miatt részben vagy egészben visszatérített vagy visszatérítendő ellenérték vagy előleg összegével. Továbbá az önellenőrzés nélkül figyelembe vehető esetek köre bővül az időszakos elszámolás esetén visszatérítendő összeggel, amennyiben az elszámolási időszakra vonatkozóan fizetett összeg (átalány) meghaladja a tényleges ellenértéket.

Lehetővé válik továbbá az adóalap utólagos árengedmény címén történő csökkentése a termékértékesítésekhez, szolgáltatásnyújtásokhoz kapcsolódó közvetett pénzvisszatérítés esetén, azaz amennyiben a vásárló részére a pénzvisszatérítést nem a vele közvetlen szerződéses kapcsolatban álló fél teljesíti. Ennek megfelelően a jogszabályi feltételek teljesítése esetén pl. egy gyártó közvetlenül is adhat utólagos árengedményt a vásárlók részére abban az esetben is, amennyiben az arra jogosító ügyletre közvetítőn keresztül (pl. kereskedő) került sor.

Kiléptetés határideje termékexport esetén

A jövőben a termékexportra vonatkozó adómentesség a fizetendő adó utólagos csökkentéséve alkalmazhatóvá válik azon esetekben is, amennyiben a termék Közösség területéről történő kiléptetésére az áfa-törvényben előírt teljesítést követő 90 napon túl, azonban 360 napon belül kerül sor. A fizetendő adó csökkentésének feltétele a termékértékesítésről kiállított számla módosítása.

Tárgyi eszközökre vonatkozó utólagos korrekció

A jelenleg a tárgyi eszközökre vonatkozó korrekciós szabályok 2014-től a vagyoni értékű jogokra is kiterjednek. Ennek megfelelően utólagos kiigazítást kell végezni, amennyiben a figyelési időszakon belül (ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog esetén 240 hónap, egyéb vagyoni értékű jogok esetén 60 hónap) a használatba vétel időpontjához képest változás következik be.

A tárgyi eszköz korrekció szabályai pontosításra kerülnek, amennyiben az eszköz apport, jogutódlás vagy üzletág-átruházás keretében kerül az átvevő adóalanyhoz. Ezen esetekben úgy kell tekinteni, mintha mind az átadó, mind az átvevő az érintett naptári év teljes időtartama alatt használta volna az eszközt, így az érintett naptári évben mindketten kötelesek elvégezni a kiigazítást, azonban az utólagos korrekció összegének számítását időarányosan kell elvégezni.

Számla, illetve nyugta kibocsátást érintő változások

Az egyszerűsített számla adattartalma bővül a teljesítés időpontjával (amennyiben az eltér a számlakiállítás időpontjától), valamint a „fordított adózás” hivatkozással (amennyiben alkalmazandó).

Amennyiben a nyugta szolgáltatás igénybevételére jogosít, 2014-től nem szükséges feltüntetni a nyugtán a kibocsátás keltét, elegendő annak a szolgáltatás igénybe vételének időpontjának, vagy időszakának a feltüntetése.

2014. július 1-től a nyugta elektronikus úton is kibocsátható. Ehhez az elektronikus számlákra is vonatkozó főbb feltételek teljesítése szükséges, így biztosítani kell a nyugta eredetének hitelességét, adattartalmának sértetlenségét és olvashatóságát.

Élő- és félsertés kedvezményes áfa-kulcsa

Az ágazat fehérítése érdekében 27 %-ról 5 %-ra csökken az élő- és félsertés termékekre vonatkozó áfa-kulcs.

Illeték

Új illetékmentes vagyonszerzések

2014-től illetékmentessé válik az osztalékra vonatkozó követelés elengedése, valamint a csődegyezség keretében és a felszámolási eljárásban a követelés elengedése (feltéve, ha a követelés jogosultja nem a csődeljárás, felszámolási eljárás alá vont gazdálkodó szervezet tagja).

A fentiek mellett mentesül az ajándékozási és visszterhes illeték alól a házastársak közötti vagyonátruházás, valamint a háztartási vagyonközösség megszüntetéséből származó vagyonszerzés.

Külföldi gazdálkodó szervezetek vagyonszerzése

A gazdálkodó szervezetek közötti ügyletekre vonatkozó egyes illetékmentességek (pl. ingó vagyontárgyak ingyenes szerzése, követelés-elengedés, kedvezményezett átalakulás, valamint kedvezményezett részesedéscsere keretében történő vagyonszerzés, ingatlanok és belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét kedvezményezett eszközátruházás vagy Tao tv. szerinti kapcsolt vállalkozások közötti szerzése) feltételei szigorodnak. Az illetékmentesség a jövőben nem alkalmazható, amennyiben a vagyonszerzőnek alacsony adókulcsú államban van a székhelye vagy illetősége, amelyben a fizetendő tényleges társasági adó vagy nulla vagy negatív adóalap esetén a társasági adónak megfelelő névleges adó (legkisebb) mértéke, illetve a vagyoni betét, továbbá a részesedés elidegenítéséből származó jövedelmet terhelő társasági adó nem éri el a 10 %-ot.

Belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság

A jövőben főtevékenységi körtől függetlenül minden olyan társaság belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságnak minősül, amelynek mérlegében a kimutatott eszközök (pénzeszközök és pénzkövetelések nélkül) mérleg szerinti összegéből a belföldi ingatlanok mérleg szerinti értéke több mint 75 %, vagy olyan társaságban rendelkezik legalább 75 %-os részesedéssel, amelyre a fenti feltételek teljesülnek.

Helyi iparűzési adó

Adóbevallás benyújtása

A helyi adók, így a helyi iparűzési adó esetén meghatározott feltételekkel a bejelentkezési, változás-bejelentési és adóbevallási kötelezettség PM rendelet szerinti mintanyomtatványon is teljesíthető az önkormányzatok által rendszeresített nyomtatványok helyett. A nyomtatványok elektronikus úton továbbra is csak akkor nyújthatók be, ha azt az önkormányzati rendelet megengedi.

KATA alanyok helyi iparűzési adó alapja

A KATA adóalanyok 2014-től már adóévre is választhatják a tételes adóalap szerinti egyszerűsített adóalap-megállapítást.

Adózás rendjéről szóló törvény változásai

Képviseleti jog az adóvisszatérítésre vonatkozó eljárásban

Az Áfa törvény szerinti adóvisszatérítési-jog érvényesítésére irányuló eljárásban a belföldön nem letelepedett adóalanyt külföldi magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet is képviselheti az adóhatóság előtt.

Az Áfa törvény szerinti belföldön nem letelepedett, illetve belföldön letelepedésre nem kötelezett adóalany bejelentkezési kötelezettség alóli mentesülése

A törvénymódosítás szerint, az Áfa törvény szerint belföldön nem letelepedett, illetve belföldön letelepedésre nem kötelezett adóalany mentesül a belföldi adózói bejelentkezés követelménye alól, ha a belföldön végzett tevékenysége kizárólag arra korlátozódik, hogy az adóraktározási eljárás hatálya alatt álló terméket értékesíti úgy, hogy a termék az adóraktározási eljárás hatálya alatt marad, vagy a terméket a vámhatóság a Közösségen kívülre kilépteti.

Bevallás az esedékesség előtt is önellenőrizhető

Hatályát veszti az a rendelkezés, hogy az adózó bevallását önellenőrzéssel csak az adóbevallás benyújtására előírt határidőt követően helyesbítheti. 2014. január 1-jétől a már benyújtott adóbevallás esedékesség előtt is önellenőrízhető lesz.

Ellenőrzést érintő változások

A gyorsabb és hatékonyabb ellenőrzés lefolytatása érdekében elektronikusan is kézbesíthető lesz 2014. július 1-jétől a megbízólevél. Ennek értelmében szabályozták, hogy adóügyekben az elektronikus úton kézbesített adóhatósági irat az átvétel napján kézbesítettnek minősül, ha a központi elektronikus szolgáltató rendszer az irat kézhezvételét igazolja vissza. Visszaigazolás hiányában a kézbesítési vélelem az irat elektronikus kézbesítési tárhelyen történő ismételt elhelyezésétől számított 5. napot követő munkanapon áll be. Az adóellenőrzést a törvényjavaslat szerint az adóhatóság az adó alapjának, összegének megállapításához szükséges iratok, bizonylatok, könyvek, nyilvántartások (ideértve az elektronikusan tárolt adatokat is) mellett az adózói szoftverek, informatikai rendszerek, számítások és egyéb tények, adatok, körülmények megvizsgálásával folytathatja le. 2014. január 1-jétől az ellenőrzés során bevont iratok a korábbi 60 nappal szemben az ellenőrzés végig benntarthatóak lesznek az adóhatóságnál.

Feltételes adómegállapítás

Az adómegállapítás díjára vonatkozó szabályok egyszerűsödnek, a határozathozatalra nyitva álló határidő kismértékben meghosszabbodik és lehetőség lesz az eljárás előtti előzetes konzultációra.  A konzultáció díjköteles, a díj mértéke konzultációnként 100 ezer forint, amiről jegyzőkönyv készül. A feltételes adómegállapítás iránti kérelem elbírálásának határideje 60 napról 75 napra emelkedik, sürgősségi eljárásban történő elbírálásra irányuló kérelem esetén az ügyintézési határidő 30 napról 45 napra emelkedik. A feltételes adómegállapítás díjának meghatározása egyszerűsödik, 2014-től a díj az ügylet értékétől függetlenül alapesetben 5 millió forint, sürgősségi eljárás, illetve tartós feltételes adómegállapítási kérelem esetén 8 millió forint, illetve tartós feltételes adómegállapítási kérelem sürgősségi eljárásban történő elbírálása esetén 11 millió forint. Megszűnik a fellebbezés lehetősége a feltételes adómegállapítási eljárás során hozott határozattal szemben, egyúttal megnyílik a lehetőség a bíróság felülvizsgálat keretében történő jogorvoslatra.

Feltöltési kötelezettség

Amennyiben az adózó a társasági adó feltöltési kötelezettség teljesítése során az árfolyam-különbözetre tekintettel az adózó önhibáján kívül elmulaszthatja feltöltési kötelezettségének jogszabályszerű teljesítését; az adóelőleg-kiegészítés bevallásának napján és a mérleg-fordulónapon alkalmazott árfolyamok különbségéből származó különbözet (árfolyamnyereség) nem képezi a mulasztási bírság alapját.

Hatósági ár

Az üzemeltető részére nyújtott, az Áfa-törvény szerinti, a nyugtaadási kötelezettség gépi kiállítással történő megvalósítása esetén kötelező, közvetlen adatlekérdezéssel megvalósított adatszolgáltatást biztosító valamennyi szolgáltatás árára hatósági ár kerül bevezetésre, amely a törvényi felhatalmazás alapján rendeletben kerül megállapításra.

Szigorodó szankciók a pénztárgépek üzemeltetéséhez kapcsolódóan

A pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek megszegését az adóhatóság mulasztási bírság kiszabása mellett jövőre üzletlezárással is szankcionálhatja.

Környezetvédelmi termékdíj

Termékdíj-raktár

2014. július 1-től bevezetésre kerül a termékdíj-raktár. A termékdíj-raktárban a termékdíj köteles termékek adómentesen előállíthatóak, feldolgozhatók, illetve termékdíj-raktárba betárolhatók és a termékdíj-raktáron belül értékesíthetőek. A termékdíj-raktár adóhatósági engedéllyel üzemeltethető.

Újrahasználható csomagolószerek

Az újrahasználható csomagolószerek esetén a bevezetésre kerül a bérleti rendszer, amelynek keretében a csomagolószer bérbeadójára mentesség vonatozna. A bérleti rendszer részletes feltételeit kormányrendelet fogja szabályozni. Az újrahasználható raklapok esetén nem keletkezik termékdíj fizetési kötelezettség, ha azokat a beszerzéstől számított legalább 365 napig újrahasználható csomagolóeszközként csomagolás létrehozására használják fel.

Bármilyen kérdés esetén szívesen állunk a rendelkezésükre,

Feodor Rita

rita.feodor@profitour.net

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .